Derk Jan & Theodorus Dirk Frederik Somsen

 

SOMSEN

OMNES GENERATIONES

 

De titel Omnes Generationes (alle geslachten) is ontleend aan een strofe uit de Latijnse vertaling van het Magnificat van Maria, zoals weergegeven in Lucas 1 : 48.

 

The title Omnes Generationes (all generations) has been borrowed from a passage of the Latin translation of the Magnificat of Mary as rendered in Luke 1 : 48.

 

 

 

Op de omslag van dit boek is het wapen van de gemeente Aalten afgebeeld. De Hoge Raad van Adel verleende dit wapen aan de gemeente Aalten op 7 oktober 1818. De omschrijving luidt:

 

‘Zijnde een schild van zilver beladen met een groenen boom,staande op een grond van hetzelfde.’

 

Volgens de overlevering is het embleem van dit wapen ontleend aan een alleenstaande lindeboom op het kruispunt van de Romienendiek en de Barloseweg in Aalten, die vroeger een rol speelde bij de rechtspleging. De lindeboom is in de heraldiek het symbool van de gerechtsboom of dingboom.

 

The cover of this book shows the arms of Aalten. The High Court of Nobility granted these arms to the municipality of Aalten on 7 October 1818. The description is:

 

‘Being a shield of silver loaded with a green tree,standing on similarly coloured ground.’

 

Legend has it that the emblem has been derived from a solitary lime-tree standing at the crossing of

the Romienendiek and the Barloseweg in Aalten, which used to play a role in the administration of justice. In heraldry the lime-tree is the symbol of the tree under which justice was administered.

 

 

Aan allen die de verschijning van dit boek zo graag zouden hebben meegemaakt.

To all those who would have loved to witness the publication of this book.

 

 

© Copyright 1997 Derk &Theo Somsen

 

Niets uit deze uitgave magworden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means without written permission from the authors.

 

Clicking on the Aalten Coat-of-Arms will open a very large (4MB) “pdf” copy of the Somsen Family history. By doing so, you are bound by all of the copyrights cited above. Please note that the first four pages are blank.

 

ISBN 90-803494-1-0

NUGI 647